PPS A/S standardbetingelser

 

Du kan downloade PPS A/S Standardbetingelser eller se dem nedenfor.

PPS A/S Standardbetingelser

Nedennævnte bestemmelser finder anvendelse i alle forhold hvor PPS A/S er part og kan kun fraviges ved skriftlig aftale.

Dette gælder uanset hvad køber – i ordre eller accept – måtte have anført.

PPS A/S’ eventuelt manglende reaktion på meddelelser fra køber kan ikke betragtes som afkald på bestemmelserne i nærværende standard betingelser.

1. Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er anført i tilbudet. Tilbudsprisen er eksklusiv merværdiafgift og eventuelle andre afgifter.

2. Annullering af indgåede aftaler 
Hel eller delvis annullering af ordre og øvrige indgåede aftaler accepteres kun efter nærmere aftale og evt. mod betaling af påløbne omkostninger.

3. Reklamation/returvarer 
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Ikke-standardvarer tages ikke retur, men PPS A/S fraskriver sig dog ikke retten til at gøre ejendomsforbehold gældende. Reservedele i ubrugt, ubeskadiget stand og i original emballage kan evt. efter aftale undtagelsesvis tages retur mod betaling af ekspeditionsgebyr på 25 %, dog min. DKK 200.

4. Betaling 
Med mindre andet er aftalt, skal der ske betaling som følger: Betalingsfristen er normalt netto 30 dage.

Ved større leverancer og reparationer, det vil sige, hvor den forventede slutsum overstiger DKK 50.000 er PPS A/S berettiget til at kræve månedlige a conto-betalinger med udgangspunkt i forbrug af materialer og arbejdstid.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

5. Forsinket betaling 
Såfremt betaling ikke finder sted senest på forfaldstidspunktet, debiteres morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned i så lang tid betalingsforsinkelsen varer.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav som PPS A/S ikke har anerkendt.

6. Ejendomsforbehold 
Det leverede forbliver PPS A/S ejendom indtil der er sket fuld betaling. Dette gælder alle varer – også standardvarer.

7. Erstatning 
PPS A/S’s økonomiske forpligtelser i anledning af forsinkelser og mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaprisen for det leverede.

PPS A/S fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder – men ikke begrænset til – tabt fortjeneste, brugstab, driftstab, rentetab eller tab, der skyldes driftsforstyrrelser.

8. Produktansvar 
PPS A/S kan alene holdes ansvarlig for skade forvoldt af PPS A/S, i det omfang dette er præceptivt foreskrevet i Lov om Produktansvar (Lov nr. 371 af 7. juni 1989 med senere ændringer).

PPS A/S samlede ansvar for produktskader er begrænset til DKK 2.000.000 pr. skade. PPS A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

PPS A/S og kunde/køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, der behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag at en skade eller et tab, der påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem kunden/køberen og PPS A/S skal dog afgøres i henhold til værnetingsreglen i pkt. 11.

9. Force majeure
PPS A/S er ikke ansvarlig for forhold og omstændigheder, som PPS A/S ingen indflydelse har på, og som medfører at aftalens opfyldelse forhindres eller gøres urimeligt tyngende.

Dette gælder også forhold, som måtte have været indtrådt før aftalens indgåelse, men som PPS A/S ikke kendte til, eller ikke havde forudset følgerne af.

Disse forhold eksemplificeres som; krig, brand, strejke, valutarestriktioner og uroligheder, men er ikke begrænset hertil.

Ovennævnte gælder også, såfremt manglende levering eller forsinkelse på grund af ovennævnte forhold gør sig gældende hos en leverandør.

10. Særlige betingelser

A) Leverancers overtagelse 
Køber anses for at have overtaget leverancen, så snart PPS A/S har meddelt køber, at leverancen er klar til overtagelse, hvorved risikoen for leverancen overgår til køber. Det skal dog ikke være til hinder for at overtagelse kan finde sted, at der senere skal foretages mindre justeringer og kompletteringer af leverancen uden driftsmæssig betydning. Før overtagelse af leverancen har køber ikke ret til at tage denne eller nogen del heraf i brug. Såfremt køber tager leverancen eller nogen del heraf i brug uden PPS A/S samtykke før overtagelse, anses køber herved for at have overtaget leverancen.

B) Leveringstid 
Leverancen anses for leveret den dag, hvor det fra PPS A/S meddeles, at leverancen er klar til overtagelse.

Leveringstiden forlænges, såfremt der sker forsinkelse som følge af en force majeure-omstændighed, jf. pkt. 9, eller som følge af købers eller købers leverandørs forhold.

Bestemmelsen ovenfor gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræder før eller efter det oprindeligt aftalte overtagelsestidspunkt.

C) Reparation og montering 
Kunden/køber har over for PPS A/S ansvaret for, at monteringen kan udføres under forhold, som er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om arbejdsmiljøet på monteringsstedet.

Kunden/køber skal endvidere vederlagsfrit stille tilfredsstillende garderobe, vaske- og spisefaciliteter til rådighed for monteringspersonalet på eller i nærheden at monteringsstedet.

Kunden/køber skal sørge for at bekoste nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Med mindre andet er aftalt, skal køber for egen regning og på fagmæssig vis forberede arbejder, såsom: betonarbejder, fundamenter og lignende bygningsarbejder samt fremføring af rør, elektriske ledninger og andre nødvendige tilslutninger, hvis ikke andet er aftalt.

Forberedende arbejder skal være afsluttet, før PPS A/S ankommer til monteringsstedet. Fundamenter og andre underlag skal være klar til at bære den belastning, de er beregnet til.

11. Medarbejderklausul
Kunden/køber forpligter sig til ikke, medmindre PPS A/S’ skriftlige samtykke foreligger, at ansætte eller på anden måde tilknytte PPS A/S’ nuværende eller tidligere medarbejdere, som har udført arbejde for kunden/køber.

Nærværende bestemmelse gælder indtil 12 måneder efter, at medarbejderen sidst har udført arbejde for kunden/køber.

I tilfælde af overtrædelse af nærværende bestemmelse, betaler kunden/køber PPS A/S et vederlag på kr. 250.000 per gang. Sådant vederlag forfalder til umiddelbar betaling.

12. Tvister
Tvistigheder i anledning af aftalen og alt som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i Danmark.

Præsidenten for Sø- og Handelsretten i Danmark udpeger efter parternes anmodning en voldgiftsmand.

PPS A/S forbeholder sig ret til at lade tvistigheder afgøre ved de ordinære domstole, hvis det ikke er muligt at gennemføre en voldgiftssag af praktiske eller teoretiske årsager. I så fald har parterne værneting ved Retten i Hillerød.

Disse standardbetingelser er gældende fra 1. januar 2008.